BIO

Barbara krupa-kapuśniak

Urodzona w Bolesławcu w 1983 r. Obecnie mieszkająca w Lubaniu.
Studentka Mediacji i Rynku Sztuki na ASP we Wrocławiu.
Fotografka od 20 lat. Poszukiwaczka emocji, duszą mieszkająca w górach i lasach.
Poprzez życiowe doświadczenia silnie związana z tematyką macierzyństwa, kobiecości, kontaktu człowieka z naturą i ich wspólnych zależności.
Fanka fotografii intuicyjnej, naturalnej, niedoskonale emocjonalnej.
Wysokowrażliwa, co niekoniecznie ułatwia sprawne funkcjonowanie w codziennym życiu.

Born in Bolesławiec in 1983. Currently living in Lubań.
Student of Mediation and the Art Market at the Academy of Fine Arts in Wrocław.
A photographer for 20 years. Seeker of emotions,, a soul living in the mountains and forests. Thanks to her living experience tightly bound to motherhood, accessories, contact with nature and their connections.  A fan of intuitive, natural and imperfectly innovative photography.Highly sensitive, which doesn’t really facilitate smooth functioning in life. 

Jestem z Polski, z małego miasteczka Lubań. Jestem matką, doulą, fotografem, Informatykiem z wykształcenia, studentką ASP we Wrocławiu i od niedawna żoną.
Od zawsze temat kobiecości, wzorców i oczekiwań co do roli kobiety w naszym społeczeństwie był mi bardzo bliski. Ale gdy stałam się samotną matką dwójki dzieci, rozwódką, gdy zaczęłam organizować spotkania dla kobiet, matek, poczułam, jak wielką rolę pełni wsparcie i akceptacja.
Od dwóch lat, odkąd porzuciłam fotografię, która idąc za trendami propagowała wielkie oczy, gładką cerę i szczupłe uda, znalazłam fotografię którą kocham – czarno białą, z dużym ziarnem, niedoskonałą, nieostrą, z blurem, blinkami i wszystkimi innymi wadami. Ta fotografia stała się taka jak my, kobiety – niedoskonale piękna, prawdziwa i idealna.
W moich zdjęciach kobiety zaczęły odnajdywać emocje, siebie, siostrzeństwo. To niby są akty – ale akty dla kobiecych dusz.
W moich zdjęciach emocje grają kluczową rolę. Emocje, kobieta i natura, która jest naszym najprawdziwszym domem.
Mierzę się z tematem buntu przeciwko ograniczaniu praw kobiet, które w katolickiej Polsce próbuje się spłaszczyć do roli męczennicy.
Wspieram kobiety, których ciała nie odpowiadają obecnym wzorcom, sprzeciwiam się kanonom, tematom tabu, patriarchatowi i rolom, w jakie wkłada się kobiety. Moje zdjęcia to spotkanie ze sobą, często traumami, niejednokrotnie wywołują łzy u odbiorcy.
To akceptacja, wsparcie i siostrzeństwo.
Wiem, że to co robię, ma znaczenie, nie tylko dla mnie.

I am from Poland, from the small town of Lubań. I am a mother, doula, photographer, IT specialist by education, student of the Academy of Fine Arts in Wrocław and have recently become a wife.
The topic of femininity, models and expectations as to the role of women in our society has always been very close to me. But when I became a single mother of two children, a divorcee, when I started organizing meetings for women and mothers, I felt the importance of support and acceptance.
For two years, since I have abandoned photography which, following the trends, promoted big eyes, smooth skin and slim thighs, I have found a photography that I love – black and white, with large grain, imperfect, out of focus, with blinks, and all other flaws. This photography has become like us women – imperfectly beautiful, true and great.
In my photos, women begin to find emotions, themselves, and sisterhood. These are supposed to be nudes – but nudes for female souls.
Emotions play a key role in my photos. Emotions, women and nature which is our truest home.
I am dealing with the subject of a rebellion against the restriction of women’s rights, which in Catholic Poland is trying to flatten itself to the role of a martyr.
I support women whose bodies do not correspond to current models, I am opposed to canons, taboos, patriarchy and the roles in which women are being put. My photos are a meeting with each other, often traumatic, and often cause tears in the recipient.
It’s acceptance, support and sisterhood.
I know what I do matters, not only to me.

Edukacja:
2021 – obecnie – Studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku “Mediacja i Rynek Sztuki”
2011 – Ukończenie kursu douli prowadzonego przez Fundację Rodzić po Ludzku
2008 – Ukończenie studiów Inżynierskich na kierunku Informatyki

Nagrody:
06.2022 – wyróżnienie za tematykę karkonoską w XXII Biennale Fotografii Górskiej
11.2021 – Pierwsze miejsce oraz dwa wyróżnienia w konkursie fotograficznym „Śladami Wiedźm” organizowanym przez MOSKiAL w Szklarskiej Porębie z okazji wydarzenia ARKANA: Festiwal śladami Willa Ericha Peuckerta
2008 – Wyróżnienie oraz udział w wystawie “Fotograficzny portret Bolesławca”

Wystawy i publikacje:
09.2022 – Publikacja w Katalogu do XXII Biennale Fotografii Górskiej
08.2022 – Współautorka wystawy „Śnienia” w Galerii Interferencje w Olkuszu
2022 – Udział w wystawie konkursu fotograficznego „Dotyk” w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO2022 (wirtualna wystawa)
2022 – Zbiorowa wystawa „Nasi” Jeleniogórskiej Strefy Fotografii (katalog) Browar Mieszczański we Wrocławiu oraz w Galerii „Nad schodami” w Lubaniu
2022 – Kalendarz i publikacja do ARKANA: Festiwal śladami Willa Ericha Peuckerta
2021 – Udział w Festiwalu Fotografii w Goerlitz
2021 – Publikacja artykułu dla „Szeroki  kadr by Nikon”
2021 – Wydanie e-booka do nauki fotografii „Zrozum swój aparat, pokochaj fotografię”
2020 – Publikacja artykułu dla “CYK Magazyn”
2015 – opracowanie fotografii do książki Sebastiana Zielonki “ Żeliszów wierny swoim korzeniom”
2014 – opracowanie fotografii do książki Sebastiana Zielonki “Kruszyn miejsce niezwykłe”
2014 – Indywidualna wystawa fotografii “Niebieskie Migdały” w Teatrze Starym w Bolesławcu (LINK)
2008 – Wyróżnienie oraz udział w wystawie “Fotograficzny portret Bolesławca”
2005-2014 Aktywna działalność i udział w wystawach zbiorowych stowarzyszenia „Nieformalni” oraz „Camera” w Bolesławcu.

Rezydencje:
06.2022- Rezydencja Artystyczna Fundacji Otwarty Plan „Klimatyczne Karawany”

Aktywność:
od 2022 Członkini stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii
2022 – prowadzenie warsztatów “Sztuka Cię szuka” we współpracy z Biblioteką w Lubaniu LINK
03.2022 – udział w konferencji “Siła Kobiet” w Lubaniu jako prelegent LINK
2019-2020 – Prowadzenie warsztatów fotograficznych w Lubaniu
2019 – prowadzenie warsztatów fotograficznych dla Zespołu Szkół Medycznych w Jaworze
2018 – prowadzenie warsztatów fotograficznych w Bolesławcu
2018 – prowadzenie spotkań i warsztatów dla kobiet
2014 – Prowadzenie warsztatów fotograficznych “Kobiece o fotografii rozmowy” przy Miejskim Domu Kultury w Bolesławcu
2014 – Członek jury w konkursie fotograficznym “emocje” Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
2010-2012-  wiceprezes Stowarzyszenia “Radości z bliskości”
2005-2014 Aktywna działalność i udział w wystawach zbiorowych stowarzyszenia „Nieformalni” oraz „Camera” w Bolesławcu.


08.2022 – Co-author of the exhibition „Dreams” at the Interferencje Gallery in Olkusz
06.2022 – Distinction for the subject of the Giant Mountains in the 22nd Mountain Photography Biennale
06.2022 – Artistic Residence of the Open Plan Foundation „Climate Caravans”
05.2022 – Conducting art workshops „Art is looking for you” at the Library in Lubań as part of civic initiatives
04.2022 – Participation in the exhibition of the photo competition „Touch” as part of the Legnica Festival SILVER2022
03.2022 – Participation in the conference „Women’s Power” in Lubań as a speaker
2022 – Collective exhibition „Our” Jelenia Góra Photography Zone Browar Mieszczański in Wrocław
2021 – First place and two distinctions in the photo competition „In the footsteps of the Witches” organized by MOSKiAL in Szklarska poręba on the occasion of the ARKANA event: Festival in the footsteps of Will Erich Peuckert
2021 – Publication of an article for „Szeroki kadr by Nikon”
2020 – Publication of an article in „CYK Magazyn”
2019-2020 – Conducting photo workshops in Bolesławiec
2019 – Conducting photo workshops for the School Complex in Jawor
2015 – Preparation of photographs for the book by Sebastian Zielonka „Żeliszów faithful to its roots”
2014 – Development of photographs for the book by Sebastian Zielonka „Kruszyn unusual place”
2014 – Individual photography exhibition „Blue Almonds” at the Stary Theater in Bolesławiec
2014 – Conducting photo workshops at the Municipal Cultural Center in Bolesławiec
2014 – Member of the jury in the photo competition „emotions” of the Municipal Culture and Sports Center in Bolesławiec
2011 – Completion of the doula course run by the Rodzić po ludzku Foundation
2008 – Obtaining the title of IT Engineer
2008 – Honorable participation in the exhibition „Photographic portrait of Bolesławiec”
2005-2014 – Activity and participation in collective exhibitions of the „Informal” and „Camera” associations in Bolesławiec.